Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

1. INTRODUCTIE

Colacel verbindt zich ertoe de privacy van haar (potentiële) klanten, leveranciers, zakenpartners en bezoekers van haar website www.colacel.be te respecteren. Alle persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden op een rechtmatige wijze door Colacel verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Verklaring, de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (AVG) en alle andere bestaande of nieuwe toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

Het doel van deze Privacy Verklaring is om u te informeren over hoe Colacel uw persoonsgegevens verwerkt en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze Privacy Verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 15/09/2020.

 

2. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING ?

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking door Colacel van alle persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten, leveranciers, zakenpartners en bezoekers van haar website. Deze Privacy Verklaring behandelt niet de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en sollicitanten van Colacel.

 

3. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE ?

Colacel is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze Privacy Verklaring. Colacel is een Belgische besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Kasterbant 1, 9000 Gent, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0411.674.334.

 

4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT COLACEL UW PERSOONSGEGEVENS ?

Colacel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • Om met u te kunnen communiceren omtrent haar aanbod en tijdelijke aanbiedingen ;
 • Om de door u gevraagde goederen of diensten te leveren en te verbeteren ;
 • Om haar relatie met u te onderhouden ;
 • Om u marketing/ commerciële informatie (via post en/of e-mail) te verstrekken ;
 • Om u getrouwheidsvoordelen aan te bieden ;
 • Om haar activiteiten te beheren ;
 • Om de kwaliteit van haar diensten en de functionaliteit van haar website te optimaliseren ;
 • Om de veiligheid van haar faciliteiten, systemen en website te waarborgen ;
 • Om frauduleuze of criminele activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken ;
 • Om haar bedrijfsprocessen en IT-infrastructuur te beheren ;
 • Om overeenkomsten aan te gaan voor de aankoop van goederen of diensten ;
 • In het kader van een vennootschapsrechtelijke transactie ;
 • Om vragen en klachten te behandelen ;
 • In het kader van de uitoefening van haar rechten ;
 • Om de rechten van derden te beschermen ;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, rechterlijke bevelen of verzoeken van een autoriteit ; en
 • Voor elk ander doel dat aan u, voorafgaand aan (en uiterlijk op) het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld, wordt meegedeeld.

Afhankelijk van de relatie die Colacel met u heeft, zullen uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Colacel zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden die aan u werden gecommuniceerd.

 

5. OP WELKE RECHTSGRONDEN STEUNT COLACEL ZICH VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

Colacel verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Omdat u uw toestemming heeft gegeven tot verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken ;
 • Omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent ;
 • Omdat de verwerking noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Colacel onderworpen is; en
 • Omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen van Colacel.

Colacel heeft een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld (i) om op een adequate manier met u te kunnen communiceren, (ii) om de kwaliteit te optimaliseren van haar diensten, (iii) om haar bedrijfsprocessen en IT-systemen te beheren, (iv) in het kader van de uitoefening van haar rechten en (v) om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Colacel zal u enkel marketing e-mails (bijvoorbeeld een e-nieuwsbrief) toezenden indien u hiertoe uw voorafgaande toestemming heeft gegeven. U heeft ten alle tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door te klikken op de link “uitschrijven”, opgenomen op het einde van deze marketing e-mails of door contact op te nemen met Colacel (de contactgegevens zijn opgenomen in Sectie 10 hieronder).

 

6. HOE BESCHERMT COLACEL UW PERSOONSGEGEVENS ?

Colacel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen incidenten, onrechtmatige vernietiging of verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de implementatie van een veilige IT-infrastructuur, het sluiten van verwerkingsovereenkomsten en het beperken van de toegang tot persoonsgegevens tot de personen die deze toegang nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie.

Colacel’s website kan links bevatten naar en van websites van derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u rekening te houden met het feit dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Colacel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door deze websites.

 

7. MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD ?

Colacel kan uw persoonsgegevens overdragen aan de volgende categorieën ontvangers :

 • Aan externe dienstverleners (bijvoorbeeld marketingbedrijven en IT dienstverleners) ;
 • Aan professionele adviseurs (bijvoorbeeld advocaten en accountants) ;
 • Aan derden in verband met een (potentiële) vennootschapsrechtelijke transactie ;
 • Aan overheids- en administratieve autoriteiten ;
 • Aan financiële instellingen ; en
 • Aan verzekeringsmaatschappijen.

Deze ontvangers kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (de "EER") bevinden. Tenzij u anderszins op de hoogte wordt gesteld, zijn eventuele overdrachten van uw persoonsgegevens naar ontvangers buiten de EER (i) gebaseerd op een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 van de AVG of (ii) worden deze beheerst door de standaard contractuele clausules zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

8. HOELANG BEWAART COLACEL UW PERSOONSGEGEVENS ?

Colacel bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is om de doeleinden, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring, te verwezenlijken. De criteria die Colacel gebruikt om de bewaarperiode te bepalen omvatten onder andere: als u een overeenkomst heeft gesloten met Colacel, zullen uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst; Colacel bewaart uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is om de naleving van haar wettelijke en contractuele verplichtingen te waarborgen.

 

9. COOKIES

De website van Colacel maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Colacel of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan onze website. De website maakt gebruik van Google Analytics cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies laten Colacel toe de functionaliteit van haar website te verbeteren door informatie te bezorgen over hoe bezoekers de website gebruiken; het gaat hier o.a. om informatie over het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s en de duur gespendeerd op de website. Deze cookies verzamelen geenszins persoonsgegevens; alle informatie die verzameld wordt is volledig anoniem. Als bezoeker heeft u het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van cookies, en kan u de cookies te allen tijde verwijderen. U kunt cookies op uw computer op elk gewenst moment verwijderen. Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

 

10. WAT ZIJN UW RECHTEN ?

U heeft het recht om (i) toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, (ii) een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, (iii) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en (iv) de overdraging van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken.

Wanneer Colacel uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden en/of als u denkt dat Colacel zich niet houdt aan de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming, kan u ten alle tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zijn te vinden op de website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de uitoefening van uw rechten, neem dan per e-mail of per post contact op met Colacel via onderstaande contactgegevens.

Via e-mail :
[email protected]

Via reguliere post :
Colacel BV
tav Willem Huygebaert
Kasterbant 1
9000 Gent